سرطان اجتماع

محسن اسلام زاده در ارتباط با مجموعه مستند "سرطان اجتماع" می گوید

ریشه‌یابی مفاسد اقتصادی در مستند «سرزمین ما»

محسن اسلام‌زاده کارگردان مجموعه مستند «سرطان اجتماع» بیان کرد این مستند ۱۰ گلوگاه مفاسد اقتصادی کشور را بررسی می‌کند.
X