چراغ های ناتمام

فیلم سینمایی

"چراغ‌های ناتمام"

دغدغه هنری یک هنرمند اصیل بسیار ارزشمند است که تن به هر کاری ندهد با هر محتوایی. این فیلم به موضوع نویسنده‌ای می‌پردازد که برای امرار معاش زندگی خود دچار مشکل است، ولی تن به هر کاری نمی دهد…
X